Algemene Voorwaarden

adobePDFDownload

Algemene voorwaarden van ImPortus.nl

ALGEMEEN
Definities

KOOP EN VERKOOP
ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 2 – Bedrijfsgegevens
ARTIKEL 3 – De aanbieding
ARTIKEL 4 – De overeenkomst
ARTIKEL 5 – De inhoud van de overeenkomst
ARTIKEL 6 – Bedenktermijn
ARTIKEL 7 – Prijswijzigingen/stijging
ARTIKEL 8 – Het risico voor de auto
ARTIKEL 9 – De overschrijding van de leveringstermijn
ARTIKEL 10 – Annulering
ARTIKEL 11 – Stallingskosten
ARTIKEL 12 – Retentierecht

GARANTIE
ARTIKEL 13 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 14 – De betaling
ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 16 – Afwijkingen
ARTIKEL 17 – Geschillen
ARTIKEL 18 – Persoonsgegevens
ARTIKEL 19 – Copyright


ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen ImPortus.nl en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.


DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 2. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper/opdrachtgever bij wege van inkoop aan de verkoper/opdrachtnemer wordt verkocht;
 3. de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 4. de verkoper/opdrachtnemer: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 5. de koper/opdrachtgever: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 6. de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 7. de opdrachtgever: degene die de verkoper/opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 8. de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 9. de garantie: de garantie die door de fabrikant op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;


Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ImPortus.nl en de koper of opdrachtgever waarbij ImPortus.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van door de koper en/of opdrachtgever vastgestelde voorwaarden en/of bepalingen, en/of het afwijken van de ImPortus.nl algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen ImPortus.nl en koper en/of opdrachtgever een schriftelijke overeenstemming wordt gesloten over nieuwe, en/of afwijkende voorwaarden en/of bepalingen.


Artikel 2 – BEDRIJFSGEGEVENS
Naam ondernemer: ImPortus
Vestigingsadres: Portus 9, 3176 TG Poortugaal
Telefoonnummer: 06 1533 8962
Openingstijden: vrijdag van 09.00 uur t/m 21.00 uur, en bereikbaarheid zaterdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur, overige dagen op afspraak.
E-mailadres: info@ImPortus.nl
KvK-nummer: 64559408
BTW-identificatienummer: NL127481357B01


ARTIKEL 3 – DE AANBIEDING
De aanbiedingen en offertes van ImPortus.nl worden mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper/opdrachtgever is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper/opdrachtgever is voorts slechts geldig als deze door ImPortus.nl is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende vijf werkdagen van kracht. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of gewijzigd is en/of indien redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanvrager duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief een specificatie van de belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering en een specificatie van de werkzaamheden t.b.v. het gereed maken voor de aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs kan toepassen;
 6. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper/opdrachtgever te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.


ARTIKEL 5 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 1. de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 2. de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 3. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 4. de afleveringskosten van de auto;
 5. de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 6. de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij ImPortus.nl of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
 7. de wijze van betaling.


ARTIKEL 6 – BEDENKTERMIJN
Na het bevestigen van de aankoop van een nieuw te bestellen auto heeft de koper/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van de bevestigde aankoop van de auto. Tenzij de koper/opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft geen gebruik te willen maken van deze bedenktermijn, zal ImPortus.nl minimaal 14 dagen wachten voordat de aangekochte auto wordt besteld bij de leverancier of dealer.


ARTIKEL 7 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid a mogen naast de zo even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper/opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door ImPortus.nl plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.


ARTIKEL 8 – HET RISICO VOOR DE AUTO
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van ImPortus.nl. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van ImPortus.nl zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.


ARTIKEL 9 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper/opdrachtgever ImPortus.nl schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Indien ImPortus.nl zes weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien ImPortus.nl alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Indien ImPortus.nl toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper/opdrachtgever vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper/opdrachtgever het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van ImPortus.nl hebben zowel koper/opdrachtgever als verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding zes weken na de in lid a bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper/opdrachtnemer meedeelt niet binnen zes weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin ImPortus.nl zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 10 – ANNULERING

 1. De koper/opdrachtgever heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of ImPortus.nl in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. De koper/opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering ImPortus.nl alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper/opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft ImPortus.nl het recht de koper/opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper/opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper/opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper/opdrachtgever aan ImPortus.nl is geleverd.


ARTIKEL 11 – STALLINGSKOSTEN
Indien de koper/opdrachtgever binnen vijf werkdagen na kennisneming van het bericht dat de auto gereed is voor aflevering de auto niet heeft afgehaald, kanImPortus.nl een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.


ARTIKEL 12 – RETENTIERECHT
ImPortus.nl kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 1. De koper/opdrachtgever de autofactuur en de eventuele kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 2. De koper/opdrachtgever de kosten van eventuele eerder gemaakt kosten van verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. De koper/opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met ImPortus.nl niet of niet geheel voldoet.


GARANTIE

ARTIKEL 13 – GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/TOEBEHOREN

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
 2. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper/opdrachtnemer ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper/opdrachtgever zal worden voorzien.
 3. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
 4. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op auto’s, tenzij koper/opdrachtgever aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).


ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 14 – DE BETALING

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/opdrachtnemer zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/opdrachtnemer uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.


ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper/opdrachtnemer zolang de koper/opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper/opdrachtgever is overgegaan, is de koper/opdrachtgever verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper/opdrachtnemer zal tot generlei vrijwaring van de koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever de verkoper/opdrachtnemer voor aanspraken, die derden op de verkoper/opdrachtnemer zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.


ARTIKEL 16 – AFWIJKINGEN
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.


ARTIKEL 17 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen ImPortus.nl en de koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten of geschillen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper/opdrachtgever kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.


ARTIKEL 18 – PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer:
de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.


Artikel 19 – COPYRIGHT
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ImPortus.nl of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ImPortus.nl.